CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jedná se o služby, které pacient v ordinaci hradí v hotovosti přímo. Tyto výkony jsou prováděny v zájmu fyzické osoby (např. pacienta) nebo právnické osoby (např. zaměstnavatele aj.), nesledují diagnostický ani léčebný účel a nejsou dle aktuální legislativy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
V praxi se jedná zejména o různé posudky, zprávy, potvrzení apod.

I. LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ, POSUDKY A ZPRÁVY

1. PRŮKAZY A OPRÁVNĚNÍ

 • posouzení zdravotní způsobilosti k získání řidičského oprávnění ...... 400,- Kč
  tj. získání řidičského průkazu - vstupní prohlídka
 • posouzení zdravotní způsobilosti k řízení po dosažení 65 let věku ...... 250,- Kč
  tj. prodloužení řidičského průkazu - periodická prohlídka
 • posouzení zdravotní způsobilosti k držení a nošení střelné zbraně ...... 400,- Kč
  tj. získání nebo obnovení zbrojního průkazu
 • posouzení zdravotní způsobilosti k práci epidemiologicky závažné ...... 200,- Kč
  tj. získání potravinářského průkazu
 • potvrzení svářečského průkazu a jiných profesních průkazů ...... 350,- Kč

2. PRO ZAMĚSTNAVATELE, ŠKOLY A JINÉ ORGANIZACE

 • pracovně lékařská prohlídka dle vyhl. 79/2013 Sb. v platném znění ...... 350,- Kč
  pokud prohlídku nehradí zaměstnavatel na základě smlouvy o poskytování PLS
  u zaměstnanců nesmluvních podniků lze provádět pouze prohlídky pro práci kategorie první - tj. bez rizika
  nevztahuje se na výpis ze zdravotní dokumentace pro tzv. "závodního" lékaře - vizte níže v sekci 3. Výpisy a formuláře
 • potvrzení pro zaměstnavatele, které nenaplňuje podmínky pracovně lékařské prohlídky ...... 50,- Kč
  např. potvrzení o zdravotním omezení, které není stanoveno pracovní prohlídkou
 • posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu ...... 200,- Kč
  např. pro střední nebo vyšší odbornou nebo vysokou školu
 • posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo účasti na táborech ...... 100,- Kč
  letní tábory, školy v přírodě aj. - pro účastníky i dozor
 • potvrzení pro Úřad práce ČR ...... 50,- Kč
  zdravotní omezení, sdělení ÚP a jiné zprávy nehrazené ze zdravotního pojištění
  nevztahuje se na vystavení "neschopenky" pro Úřad práce, kterou hradí přímo ÚP
 • zjištění zdravotní způsobilosti k účasti na tělovýchovné, sportovní, rekondiční nebo pracovní akci ...... 200,- Kč
  např. účast na rekondičním pobytu nehrazeném ze zdravotního pojištění, účast ve sportovní soutěži (není-li vyžadován přímo posudek sportovního lékaře) apod.
 • v případě nehody, úrazu či napadení pro potřeby Policie ČR, soudu aj. ...... 300,- Kč
  pokud tento výkon na základě žádosti nehradí přímo Policie ČR nebo soud
 • zjištění, zda je osoba pod vlivem alkoholu (pro policii soud aj.) ...... 400,- 
  provedení odběru, vyšetření, zpracování lékařské zprávy
 • posouzení zdravotní způsobilosti k adopci dítěte ...... 300,- Kč
  nebo jiné formy náhradní rodinné péče

3. VÝPISY A FORMULÁŘE

 • výpis ze zdravotní dokumentace pro jiného lékaře ...... 200,- Kč
  např. pro účely pracovně lékařské prohlídky pro zaměstnavatele
  dle platné legislativy je lhůta k pořízení výpisu 10 pracovních dní
 • vypracování posudku pro odškodnění za bolest při pracovním úrazu ...... 200,- Kč
 • vypracování posudku pro komerční pojišťovny obecně ...... 200,- Kč
  oznámení úrazu a jiné škodní události, při kterých se vyžaduje lékařská zpráva
 • vypracování posudku pro přijetí do domova důchodců nebo jiného ústavu sociální péče ...... 200,- Kč

4. OSTATNÍ

 • předoperační vyšetření před operačními zákroky nehrazenými ze zdravotního pojištění ...... 400,- Kč
  např. vyšetření před operací, kterou pojištěnec hradí jako samoplátce
  tj. plastická operace víček, prsů, korekční operace očí apod.
 • administrativní výkon obecně á 30 min ...... 200,- Kč
  výkony nespadající do kategorií výše uvedených, účtuje se každá započatá půlhodina

II. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

1. OČKOVÁNÍ

 • aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění ...... 200,- Kč
  vyšetření, aplikace očkovací látky a vystavení potvrzení o očkování
  nezahrnuje cenu aplikované očkovací látky, kterou Vám účtujeme za nákupní cenu od distributora zvlášť (stejný postup platí pro vakcínu, kterou si pacient přinese sám)

2. VYŠETŘENÍ A ZÁKROKY NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA

Do této skupiny spadají vyšetření a zdravotní výkony, které si pacient vyžádá z libovolného důvodu sám a ke kterým není zdravotní indikace (tj. nejsou součástí běžného diagnostického nebo léčebného postupu a pacient nemá nárok na jejich úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Běžná vyšetření, která jsou součástí diagnostiky a léčby samozřejmě pojišťovna hradí.
Pokud nevíte, co si pod tímto pojmem představit, pravděpodobně jste takové vyšetření nikdy nepotřebovali a potřebovat ani nebudete...

 • vyšetření glykémie z prstu glukometrem ...... 50,- Kč
  na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
 • vyšetření moči indikátorovým papírkem DekaPHAN leuco ...... 50,- Kč
  na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
  vyšetřením se stanovuje pH a specifická hmotnost moči a dále přítomnost krve, leukocytů, bilirubinu, urobilinogenu, ketonů, glukózy, proteinů a dusitanů
 • vyšetření okultního krvácení do stolice FOB testem ...... 200,- Kč
  na vlastní žádost pacienta mimo preventivní screeningový program
  tj. např. u pojištěnců mladších 50 let, častěji než 1x ročně v období od 50 do 55 let nebo častěji než 1x za 2 roky od 55 let dále nebo u pacientů, kterým byla v posledních 10 letech provedena koloskopie s negativním nálezem
 • vyšetření CRP (marker zánětu) ...... 200,- Kč
  na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
 • odběr krve ze žíly ...... 100,- Kč
  na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře

Poslední aktualizace ceníku: 1. 10. 2020.