VPL ORDINACE s.r.o. – praktický lékař v Chropyni

CENÍK SLUŽEB NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Jedná se o služby, které pacient v ordinaci hradí v hotovosti přímo. Tyto výkony jsou prováděny v zájmu fyzické osoby (např. pacienta) nebo právnické osoby (např. zaměstnavatele aj.), nesledují diagnostický ani léčebný účel a nejsou dle aktuální legislativy hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
V praxi se jedná zejména o různé posudky, zprávy, potvrzení apod.

I. LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ, POSUDKY A ZPRÁVY

1. PRŮKAZY A OPRÁVNĚNÍ

posouzení zdravotní způsobilosti k získání řidičského oprávnění tj. získání řidičského průkazu - vstupní prohlídka 500,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti k řízení po dosažení 65 let věku tj. prodloužení řidičského průkazu - periodická prohlídka 300,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti k držení a nošení střelné zbraně tj. získání nebo obnovení zbrojního průkazu 500,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti k práci epidemiologicky závažné tj. získání potravinářského průkazu 200,- Kč
potvrzení svářečského průkazu a jiných profesních průkazů 400,- Kč

2. PRO ZAMĚSTNAVATELE, ŠKOLY A JINÉ ORGANIZACE

pracovně lékařská prohlídka dle vyhl. 79/2013 Sb. v platném znění pokud prohlídku nehradí zaměstnavatel na základě smlouvy o poskytování PLS
u zaměstnanců nesmluvních podniků lze provádět pouze prohlídky pro práci kategorie první - tj. bez rizika
nevztahuje se na výpis ze zdravotní dokumentace pro tzv. "závodního" lékaře - vizte níže v sekci 3. Výpisy a formuláře
400,- Kč
potvrzení pro zaměstnavatele, které nenaplňuje podmínky pracovně lékařské prohlídky např. potvrzení o zdravotním omezení, které není stanoveno pracovní prohlídkou 100,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu např. pro střední nebo vyšší odbornou nebo vysokou školu 200,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo účasti na táborech letní tábory, školy v přírodě aj. - pro účastníky i dozor 100,- Kč
potvrzení pro Úřad práce ČR nebo zaměstnavatele zdravotní omezení, sdělení ÚP nebo zaměstnavateli a jiné zprávy nehrazené ze zdravotního pojištění 100,- Kč
zjištění zdravotní způsobilosti k účasti na tělovýchovné, sportovní, rekondiční nebo pracovní akci např. účast na rekondičním pobytu nehrazeném ze zdravotního pojištění, účast ve sportovní soutěži (není-li vyžadován přímo posudek sportovního lékaře) apod. 200,- Kč
v případě nehody, úrazu či napadení pro potřeby Policie ČR, soudu aj. pokud tento výkon na základě žádosti nehradí přímo Policie ČR nebo soud 300,- Kč
zjištění, zda je osoba pod vlivem alkoholu (pro policii soud aj.) provedení odběru, vyšetření, zpracování lékařské zprávy 400,- Kč
posouzení zdravotní způsobilosti k adopci dítěte nebo jiné formy náhradní rodinné péče 300,- Kč

3. VÝPISY A FORMULÁŘE

výpis ze zdravotní dokumentace pro jiného lékaře např. pro účely pracovně lékařské prohlídky pro zaměstnavatele
dle platné legislativy je lhůta k pořízení výpisu 10 pracovních dní
300,- Kč
potvrzení pro zaměstnavatele, které nenaplňuje podmínky pracovně lékařské prohlídky např. potvrzení o zdravotním omezení, které není stanoveno pracovní prohlídkou 100,- Kč
vypracování posudku pro odškodnění za bolest při pracovním úrazu 300,- Kč
vypracování posudku pro komerční pojišťovny obecně oznámení úrazu a jiné škodní události, při kterých se vyžaduje lékařská zpráva 300,- Kč
vypracování posudku pro přijetí do domova důchodců nebo jiného ústavu sociální péče 200,- Kč
potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 potvrzení si můžete vytisknout sami a zdarma na webu: ocko.uzis.cz 50,- Kč

4. OSTATNÍ

administrativní výkon obecně á 30 min výkony nespadající do kategorií výše uvedených, účtuje se každá započatá půlhodina 300,- Kč

II. ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

1. OČKOVÁNÍ

aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění vyšetření, aplikace očkovací látky a vystavení potvrzení o očkování
nezahrnuje cenu aplikované očkovací látky, kterou Vám účtujeme za nákupní cenu od distributora zvlášť (stejný postup platí pro vakcínu, kterou si pacient přinese sám
200,- Kč

2. VYŠETŘENÍ A ZÁKROKY NA VLASTNÍ ŽÁDOST PACIENTA

Do této skupiny spadají vyšetření a zdravotní výkony, které si pacient vyžádá z libovolného důvodu sám a ke kterým není zdravotní indikace (tj. nejsou součástí běžného diagnostického nebo léčebného postupu a pacient nemá nárok na jejich úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění). Běžná vyšetření, která jsou součástí diagnostiky a léčby samozřejmě pojišťovna hradí.
Pokud nevíte, co si pod tímto pojmem představit, pravděpodobně jste takové vyšetření nikdy nepotřebovali a potřebovat ani nebudete...

vyšetření glykémie z prstu glukometrem na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře 50,- Kč
vyšetření moči indikátorovým papírkem DekaPHAN leuco na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
vyšetřením se stanovuje pH a specifická hmotnost moči a dále přítomnost krve, leukocytů, bilirubinu, urobilinogenu, ketonů, glukózy, proteinů a dusitanů
50,- Kč
vyšetření okultního krvácení do stolice FOB testem na vlastní žádost pacienta mimo preventivní screeningový program
tj. např. u pojištěnců mladších 50 let, častěji než 1x ročně v období od 50 do 55 let nebo častěji než 1x za 2 roky od 55 let dále nebo u pacientů, kterým byla v posledních 10 letech provedena koloskopie s negativním nálezem
200,- Kč
vyšetření CRP (marker zánětu) na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře 200,- Kč
vyšetření EKG na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře 150,- Kč
screeningová spirometrie na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
například pro účely pracovně lékařských služeb (prach, fyzická zátěž etc.), k vyšetření dobrovolných hasičů (nositelů dýchací techniky) etc.
300,- Kč
odběr krve ze žíly na vlastní žádost pacienta mimo indikaci lékaře
vyšetření krevního vzorku jsou účtována zvlášť podle ceníku provádející laboratoře
100,- Kč
předoperační vyšetření před operačními zákroky nehrazenými ze zdravotního pojištění např. vyšetření před operací, kterou pojištěnec hradí jako samoplátce
tj. plastická operace víček, prsů, korekční operace očí apod.
400,- Kč
antigenní test na COVID-19 např. k překročení hranic ČR nebo v jiných případech, kdy je tento test uznáván a vyžadován
200,- Kč
Poslední aktualizace ceníku: 1. 10. 2020.